Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 6/1/2013, 14:20

HoaHongDen
Sắp thăng chức
avatar
Sắp thăng chức

4 nhóm nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương


Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư giám sát tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại.Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương được xác định là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội (KT-XH).

Giám sát việc đổi mới các tập đoàn

Nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương được phân thành 4 nhóm.


Ông Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Thứ nhất, chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực KT-XH của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về KT-XH, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham gia ý kiến với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan về các đề án, dự án KT-XH lớn.

Thứ hai, thẩm định các đề án về KT-XH trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Với nhiệm vụ này, các đề án quan trọng của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội trước đây trình thẳng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giờ sẽ phải qua khâu thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương.
Thứ ba, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh/thành ủy, các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách về KT-XH và chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của trung ương về KT-XH.

Đáng chú ý, trong nhóm nhiệm vụ này có nội dung rất thời sự là Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững. Việc này sẽ được thực hiện theo chương trình, kế hoạch và phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thứ tư, liên quan đến công tác cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương có thẩm quyền tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ở khối các cơ quan KT-XH theo phân công, phân cấp.
Ngoài bốn nhóm nhiệm vụ nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương sẽ thực hiện những công việc khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Tránh tình trạng chồng chéo

Cơ chế hiện tại, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương cũng có chức năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng đường lối, chính sách về KT-XH để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các tổ chức này cũng có thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra với các tỉnh/thành ủy.

Vì vậy, để hạn chế sự chồng chéo, Quyết định của Ban Bí thư có riêng điều khoản về mối quan hệ công tác của Ban Kinh tế Trung ương với các tổ chức khác, là chỉ “phối hợp” trong việc tham mưu, đề xuất, thẩm định và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Nhưng kèm theo đó, trong hoạt động của mình, Ban có quyền yêu cầu các ban cán sự đảng bộ, ngành ở trung ương, các tỉnh/thành ủy và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có liên quan trong khối KT-XH báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

Với tính chất cơ quan tham mưu trong lĩnh vực rất rộng lớn là KT-XH, Ban Kinh tế Trung ương làm việc theo chế độ thủ trưởng; trưởng ban chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban và tổ chức, điều hành công việc của Ban.

Đáng chú ý, trưởng ban có quyền cử cán bộ tham dự các cuộc họp của các tỉnh/thành ủy, các ban/ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt thuộc phạm vi được phân công về lĩnh vực KT-XH.

Như vậy, ngoài Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc theo chế độ tập thể, các ban đảng khác, kể cả Ban Nội chính Trung ương vừa tái lập thực tế đều hoạt động theo chế độ thủ trưởng.

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục   <div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

   Permissions in this forum:
   Bạn không có quyền trả lời bài viết

    
   • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog

   Đầu trang
   Giữa trang
   Cuối trang